CH03

Stránka venovaná cvičeniam z predmetu CH03 – Počítačová aplikácia stavebnej fyziky na VUT FAST

SUPPORT WEB PAGES for CH03 - Computer Aided Building Physics at BUT FCE

Koordinačne informácie sa dozviete na prvom cvičení. S ohľadom na rozsah zadaní je odporúčaná aktívna účasť na cvičeniach, čo znamená priebežné konzultácie a kontrolu zadaní počas semestra.

 Harmonogram cvičení – prehľad preberanej problematiky a rámcovej témy zadaní

 1. Úvodné cvičenie –  formulácia zadania, legislatíva, literatúra, zdroje a pomôcky
 2. Posudzovanie skladieb konštrukcií z hľadiska prestupu tepla, predikcia a bilancia kondenzácie v konštrukcii a na jej povrchu, vplyv zmien štruktury skladieb a geometrie konštrukcií na posudzované teplotechnické parametre a vlastnosti, pokles dotykovej teploty
 3. Analýza vybraného detailu z hľadiska rozloženia teploty
 4. Analýza vybraného detailu z hľadiska rozloženia teploty
 5. Stabilita miestnosti s ohľadom na jej chladnutie v zimnom období
 6. Stabilita miestnosti s ohľadom na jej možné prehrievanie v letnom období
 7. Určenie činiteľa dennej osvetlenosti v miestnosti
 8. Optimalizácia vybranej miestnosti – minimalizácia plochy okien tak, aby bol splnený činiteľ dennej osvetlenosti pri vyhovujúcej tepelnej stabilite miestnosti.
 9. Určovanie priemerného súčiniteľu prestupu tepla obálkou budovy a energetický štítok obálky budovy.
 10. Hodnotenie energetickej náročnosti budovy
 11. Optimalizácia energetickej náročnosti budovy
 12. Posúdenie vnútorných deliacich konštrukcií z hľadicka vzduchovej a kročajovej nepriezvučnosti
 13. Záverečné konzultácie, udelenie zápočtu

Podklady k vypracovaniu stavebno-fyzikálneho posúdenia:

Icon of Správa Správa (pdf, 1.7 MiB, 539x)
Icon of Príloha A Príloha A (pdf, 696.0 KiB, 340x)
Icon of Príloha B Príloha B (pdf, 405.5 KiB, 293x)
Icon of Príloha C Príloha C (pdf, 256.1 KiB, 280x)
Príloha D
Icon of Príloha E Príloha E (pdf, 694.6 KiB, 189x)
Príloha E

Icon of Štítok Obálky Budovy Štítok Obálky Budovy (docx, 46.4 KiB, 182x)

 Aktualizácia: 23.4.2014 9:40

Súvisiace a používané technické normy:

 • ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie
 • ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky
 • ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin
 • ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov – Část 4:  Výpočtové metody
 • ČSN EN ISO 13 790 Energetická náročnost budov – Výpočet spotřeby energie na vytápění a chlazení
 • ČSN EN ISO 13 792 Tepelné chování budov – Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení – Zjednodušené metody
 • ČSN EN ISO 10 456 Stavební materiály a výrobky – Tepelně vlhkostní vlastnosti – Tabelované návrhové hodnoty a postupy pro stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot

Prístup k normám ČSN:

Doporučená literatúra:

 • HALAHYJA, Martin. Stavebná tepelná technika, akustika a osvetlenie: celoštátna vysokoškolská učebnica pre stavebné fakulty vysokých škôl. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1985, 748 s
 • VAVERKA, Jiří. Stavební tepelná technika a energetika budov. Vyd. 1. Brno: VUTIUM, 2006, 648 s. ISBN 80-214-2910-0.
 • ŘEHÁNEK, Jaroslav. Tepelně-technické a energetické vlastnosti budov. 1. vyd. Praha: Grada, 2002, 247 s. ISBN 80-7169-582-3.