6. týždeň

[latexpage]

Náplň cvičenia:

  • Výpočet a posúdenie minimálnej povrchovej teploty a teplotného faktoru v kúte

Potrebné pomôcky:

  • kalkulačka

Úlohy:

  • výpočet a posúdenie konštrukcií A-B, B-C, A-C, B-F, a upravenej konštrukcie A-C

Trochu teórie:

Výpočet povrchovej teploty môžeme vykonať na základe vzťahov uvedených v ČSN 730540-4 alebo v odborných publikáciách uvedených v doporučenej literatúre. Pokiaľ ide o vonkajší kút, postupuje sa tak, že sa najskôr vypočíta pomerný teplotný rozdiel označený \xi_{RsiK}, ktorý vyjadruje percentuálny rozdiel teploty vzduchu a povrchu, vztiahnutý k rozdielu teplote oboch prostredí ktoré kút oddeľuje.

6_1

\xi_{RsiK}=1,05(UR_{siK})^{0,69}

U predstavuje súčiniteľ prechodu tepla steny a hodnota R_{siK} predstavuje tepelný odpor pri prestupe tepla v kúte. Pri výpočtoch je potrebné si uvedomiť, že sa vykonávajú kvôli hodnoteniu hygienického kritéria.

Pri kúte medzi vnútornou a vonkajšou konštrukciou, sa pomerný rozdiel určí z podobného vyťahu

6_2

\xi_{RsiK}=0,6(U_eR_{siK})^{0,79}\frac{U_e^{0,21}}{U_i^{0,21}}

U_e predstavuje súčiniteľ prestupu tepla vonkajšej steny a U_i predstavuje súčiniteľ prestupu tepla vnútornej steny.

Pri rôznych súčiniteľoch vonkajších stien  U_e sa použije nepriaznivejšia hodnota. Povrchovú teplotu v kúte vypočítame, keď od návrhovej teploty vnútorného vzduchu odpočítame pomerným rozdielom vynásobený rozdiel návrhových teplôt vzduchu prostredí, ktoré kút oddeľuje.  Zapísané vzťahom

\theta_{RsiK}=\theta_{ai}-\xi_{RsiK}(\theta_{ai}-\theta_{e})

Pomerný teplotný rozdiel, ako bolo vyššie uvedené vyjadruje pomer medzi rozdielom teploty medzi vnútorným vzduchom a teplotou povrchu ku rozdielu teplôt medzi prostrediami, ktoré kút oddeľuje. Teplotný faktor naopak uvádza pomer medzi rozdielmi teplôt medzi teplotou povrchu a teploty vonkajšieho vzduchu ku rozdielu teploty medzi oboma prostrediami. Teplotný faktor teda získame, keď pomerný rozdiel odpočítame od jednotky

f_{Rsi}= 1-\xi_{RsiK}