10. týždeň

Náplň cvičenia:

  • pokles dotykovej teploty podlahy

Potrebné pomôcky:

  • kalkulačka
  • zadanie

Úloha:

  • posúdenie poklesu dotykovej teploty podlahy a jej zatriedenie v zmysle ČSN 730540-2

Trochu teórie:

Toto hodnotenie vychádza z požiadavky limitovať množstvo odnímaného tepla z tela človeka. Hodnotí sa najmä podlaha, prípadne iná konštrukcia, ktorá môže byť v kontakte s nechránenou časťou ľudského tela.

Zatriedenie konštrukcie do skupiny sa vykoná na základe poklesu dotykovej teploty \Delta \theta_{10} (\ref{eq:delta}). Hodnoty poklesu pre jednotlivé kategórie podláh a ich použitie sú uvedené v ČSN 730540-2.

\begin{equation} \label{eq:delta} \Delta \theta_{10}= (33- \theta_{sim})\frac{B}{B+1117} \end{equation}

Za konštantu B sa použije hodnota  B_{j} vypočítaná z prvej vrstvy s vplyvom vrstiev ostatných.

\begin{equation} \label{eq:b} B_{j}=(1+K_j)B_{mat,i} \end{equation}

\begin{equation} \label{eq:bb} B_{mat,i}=\sqrt{\lambda_ic_i\rho_i}\end{equation}

Vrstvy sa počítajú od zdola, začína sa stropnou konštrukciou, a jej súčiniteľ K  sa uvažuje rovný nule. Vypočítajú sa jej ostatné parametre a postupuje sa k ďalšej vrstve. Pri nej sa dopočíta parameter K zo vzťahu (\ref{eq:k}), ktorý vyjadruje vplyv nižšej vrstvy.

\begin{equation} \label{eq:k}K_j=2\sum_{j=1}^{n}{\frac{h_j^n}{exp(n^2y_j)}}\end{equation}

K vyčísleniu vzťahu \ref{eq:k}, sú potrebné pomocné výpočty (\ref{eq:x}), (\ref{eq:h}), (\ref{eq:y}). Suma vypočítaných členov rady vo vzťahu \ref{eq:k} sa sčítava, pokiaľ absolútna hodnota ďalších členov rady dosahuje hodnoty vyššie ako 10^{-6}, táto rada by však mala veľmi rýchlo konvergovať k nule už po pár krokoch.

\begin{equation} \label{eq:x}x_j=\frac{B_{j+1}}{B_{mat,j}}\end{equation}

\begin{equation} \label{eq:h}h_j=\frac{x_j-1}{x_j+1}\end{equation}

\begin{equation} \label{eq:y}y_j=\frac{d_j^2c_j\rho_j}{600\lambda_j}\end{equation}