11. týždeň

Náplň cvičenia:

  • vyhodnotenie priemerného súčiniteľu prestupu tepla obálky

Potrebné pomôcky:

  • kalkulačka
  • zadanie

Úloha:

  • stanovenie a posúdenie priemerného súčiniteľu prestupu tepla obálky budovy a jej zatriedenie v zmysle ČSN 730540-2

Trochu teórie:

V zmysle ČSN 730540-2 sa priemerný súčiniteľ obálky budovy porovnáva z normovou hodnotou súčiniteľu prestupu tepla obálky budovy, ktorá sa získa výpočtom na referenčnej budove. Referenčná budova je v podstate ta istá budova, ktorá má všetky konštrukcie  s parametrami súčiniteľu prestupu tepla o normovej hodnote. Takto vypočítaná hodnota je ešte limitovaná geometrickou charakteristikou budovy.

Priemerný súčiniteľ obálky budovy U_{em} sa vypočíta ako vážený priemer súčiniteľov prestupu tepla jednotlivých konštrukcii  U_{j} podľa ich plôch v zmysle vzťahu (\ref{eq:u}). Vplyv štrukturálnych, geometrických a iných tepelných mostov je možné započítať paušálne na každý meter štvorcový prirážkou  \Delta U_{tbm}. Za plochu sa považuje plocha na systémovej hranici budovy, čo je väčšinou plocha stanovená z vonkajších rozmerov stavby. Do budovy sa pre tento výpočet nezaraďujú nevykurované priestory. Súčiniteľ b_{j} vyjadruje redukčný faktor pre konštrukcie ktoré nie su v styku s exteriérom ale s nejakým iným prostredím na hranici obálky.

\begin{equation} \label{eq:u}    U_{em}=\sum_{j=1}^{n}{\frac{U_jA_jb_j}{A}+\Delta U_{tbm}} \end{equation}

Priemerný súčiniteľ obálky referenčnej budovy U_{em,N,20} sa vypočíta analogicky zo vzťahu (\ref{eq:un}) akurát s tým rozdielom, že pri jednotlivých konštrukciách sa do výpočtu uvažuje súčiniteľ prestupu tepla o normovej hodnote. Vplyv tepelných mostov je započítaný paušálne hodnotou 0,02 W/m2/K.

\begin{equation} \label{eq:un}    U_{em,N,20}=\sum_{j=1}^{n}{\frac{U_{j,N}A_jb_j}{A}+0.02} \end{equation}

Takýto postup je možný iba pokiaľ je prevažujúca teplota v budove medzi 18 - 24°C a súčet zasklených plôch všetkých výplní otvorov nepresahuje 50% obálky budovy. Pri iných prípadoch je potrebné rešpektovať metodiku normy.

Pri obytných budovách je hodnota priemerného súčiniteľu prestupu tepla U_{em,N,20} obmedzená zhora hodnotou 0,5 W/m2/K.

Súčiniteľe sa medzi sebou porovnajú, a musí byť splnený vzťah (\ref{eq:ue}).

\begin{equation} \label{eq:ue}    U_{em} \leq U_{em,N,20} \end{equation}

Ďalšie vyhodnotenie je možne vykonať pomocou klasifikačného štítku. O tom viac v ČSN 73 0540-2.