1. týždeň

Náplň cvičenia:

  • oboznámenie sa z organizačnými pokynmi
  • čiastočné vyplnenie tabuľky č.1 podľa prideleného  zadania

Potrebné pomôcky:

  • kópia tabuľky č.1
  • kalkulačka
  • Zadanie k cvičeniu (bude pridelené na hodine)

Úlohy:

  • vyplnenie tabuľky - názvy a hrúbky materiálov podľa skladieb zadaných konštrukcií zo zadania
  • doplnienie fyzikálnych parametrov materiálov z ČSN 73 0540-2 - Prílohy A, B, C, E.1.,

Poznámky:

Materiály v skladbách by mali byť zoradené od interiéru po exteriér. Pri vypĺňaní tabuľky je vhodné použiť najnovšiu verziu normy. Pri starších verziách niriem alebo knihách sú materiály inak číslované, prípadne nie sú vôbec.