BH10

Stránka venovaná cvičeniam z predmetu BH10 Tepelná ochrana budov na VUT FAST

SUPPORT WEBPAGES for BH10 - Energy Performance of Building at BUT FCE

Nájdete tu stručne spracované niektoré časti teórie a podkladov z tepelnej techniky, ktoré by Vám mali pomôcť pri spracovaní zadaní a odhalení pozadia problematiky úloh. Rámcový prehľad úloh nájdete v HARMONOGRAME. Koordinačne informácie sa dozviete na prvom cvičení.

Na prvé cvičenie si prosím prineste vytlačenú prílohu s označením TABUĽKA Č.1.

Materiály k cvičeniam:
Icon of Osnova Osnova (pdf, 36.7 KiB, 1387x)
Icon of Tabuľka č.1 Tabuľka č.1 (pdf, 51.1 KiB, 1169x)
Icon of Tabuľka č.2 Tabuľka č.2 (pdf, 46.7 KiB, 1064x)
Icon of Parciálny tlak nasýtených vodných pár Parciálny tlak nasýtených vodných pár (pdf, 68.4 KiB, 1104x)
Icon of Zdanie BH10 Zdanie BH10 (pdf, 85.2 KiB, 958x)

Používané technické normy:

  • ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie
  • ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
  • ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin
  • ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov - Část 4:  Výpočtové metody

Prístup k normám ČSN:

Doporučená literatúra:

  • HALAHYJA, Martin. Stavebná tepelná technika, akustika a osvetlenie: celoštátna vysokoškolská učebnica pre stavebné fakulty vysokých škôl. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1985, 748 s
  • VAVERKA, Jiří. Stavební tepelná technika a energetika budov. Vyd. 1. Brno: VUTIUM, 2006, 648 s. ISBN 80-214-2910-0.
  • ŘEHÁNEK, Jaroslav. Tepelně-technické a energetické vlastnosti budov. 1. vyd. Praha: Grada, 2002, 247 s. ISBN 80-7169-582-3.